Daňové poradenství

 • Zastupování klienta před správcem daně

  Na základě plné moci zastupuje daňově poradenská společnost klienta před správcem daně ve všech věcech daní a klient je ušetřen jakékoliv formy komunikace s úředníky finančního úřadu. Výhodou této služby je naše znalost příslušných předpisů, která nám umožní efektivnější komunikaci s příslušným finančním úřadem a tím dosažení lepších výsledků v daňovém řízení. V současné době dochází k digitalizaci podání se specifickými požadavky na formát a formu podání, kterou je společnost schopna spolehlivě zajistit.

 • Zpracování daňových přiznání

  Mezi standardní služby společnosti patří sestavení a kontrola daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob včetně souvisejících písemností. Klientovi je garantována věcná a formální správnost a uplatnění všech výhod, které umožňuje daňová soustava. Na základě požadavků klienta je možné sestavit daňová přiznání taktéž k ostatním daním, zejména dani z přidané hodnoty, dani nabytí nemovité věci, dani z nemovitých věcí a silniční daně.

 • Daňový audit

  Tato služba je využívána zejména klienty, kteří využívají účetních služeb jiné kanceláře, případně si zajišťují vedení účetní agendy svými pracovníky. Výstupem daňového auditu je zpráva, která shrnuje nalezené nedostatky včetně návrhu řešení či minimalizace daňových dopadů ze zjištěných nedostatků.

 • Řešení sporných otázek s finančními úřady

  Na základě našich zkušeností je možné i při nedostatcích v účetní evidenci klienta minimalizovat dopady z titulu daňové prověrky klienta. Rozhodujícím je často faktor, v jaké fázi probíhající kontroly převezmeme zastupování klienta. Součástí této služby je taktéž zpracování řádných a mimořádných opravných prostředků a zastupování klienta u správního soudu.

 • Průběžné konzultace jednotlivých podnikatelských řešení klienta

  Tato forma spolupráce s klientem zajišťuje dle našich zkušeností minimalizaci negativních daňových dopadů na podnikatelské aktivity klienta. Součástí těchto služeb je i informování o novinkách v oblasti daňové legislativy a její dopady na konkrétní činnosti klienta, odklad daňové povinnosti k 1.7. b.r. a písemné a telefonické konzultace jednotlivých podnikatelských aktivit klienta a jejich dopady do daňové oblasti.

 • Mezinárodní zdanění

  V souvislosti se vstupem ČR do EU došlo k značnému nárůstu potřeby daňově optimalizovat a vypořádat příjmy fyzických či právnických osob z jiných zemí, ať už EU či třetích zemí a to s využitím smluv o zamezení dvojího zdanění a přiznání příjmů z jiných států včetně zápočtu tam uhrazené daně či s pomocí vynětí příjmů z jiných zemí.

 • Due diligence

  Daňový due diligence je služba pro investory, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost. Daňový due diligence slouží k tomu, aby po převzetí společnosti nebyli investoři nemile překvapeni skutečnostmi, o kterých nebyli v procesu převzetí informováni a které vyplývají z předmětu činnosti přebírané společnosti, způsobu vedení jejího účetnictví, výkaznictví, daňové morálky. Jak jsou tato rizika hodnotově významná, jak by se měla promítnout do uvažované kupní ceny.