Vedení účetnictví a daňové evidence

  • Vedení účetní agendy v prostorách společnosti DAINPO s.r.o.

    Na základě dohody s klientem zajišťujeme kompletní vedení účetní agendy klienta s poskytnutím plné záruky její správnosti a úplnosti. Konkrétní podmínky spolupráce vychází z potřeb a uspořádání klienta. Součástí nabízených služeb je po dohodě s klientem i archivace účetní evidence v souladu s platnými předpisy.

    Klient dostává dle svých požadavků na četnost a strukturu výkazy a výsledky hospodaření pro řízení své společnosti. Tento systém vedení účetní agendy na základě našich zkušeností umožňuje vedoucím pracovníkům klienta plně se soustředit na své hlavní podnikatelské aktivity, s tím, že tyto vedlejší činnosti má dodavatelsky zajištěny na mnohem vyšší kvalitativní úrovni při zabezpečení všech rizik.

  • Dodavatelské vedení účetní agendy v prostorách klienta, poskytnutí účetního pracovníka

    V případě požadavku klienta je možno zajistit vedení účetní agendy vlastním pracovníkem klienta s tím, že tento provádí předem nadefinované operace v účetním systému, který naše společnost dodá klientovi a v dohodnutých intervalech jsou tato data zaslána ke konečnému zaúčtování a kontrole naší společnosti. Lze rovněž zabezpečit dálkový přístup k síťové verzi klienta s tím, že náš pracovník provede kontrolu vložených dat a zaúčtování dalších účetních operací, které v sídle klienta jeho pracovník neprovádí. Dle požadavku klienta rovněž zabezpečujeme vedení účetnictví či jeho kontrolu v sídle či provozovně klienta našimi pracovníky.

  • Vedení účetnictví podle mezinárodních účetních standardů vč. mezinárodního reportingu
  • Zpracování statistických výkazů, INTRASTAT