Kontrola evidence, rekonstrukce účetnictví

  • Nabídka kontroly účetní evidence, daňové evidence v elektronické podobě a kontrola personální a mzdové agendy.
  • Vzhledem ke zkušenostem s vedením účetnictví a daňové evidence, stejně tak i se zastupováním při kontrolách prováděných jak správci daně, tak ostatními státními orgány (inspektorát práce, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny) máme pro podnikatele, kteří si vedou účetní evidenci sami či prostřednictvím svých pracovníků a chtěli by mít účetní agendu zkontrolovanou „z vnějšku“, nabídku kontroly jimi vedené účetní evidence, daňové evidence, personální agendy, mzdové agendy, agendy BOZP. Kontrolu lze provádět zpětně za několik účetních období či za aktuální účetní období, podle požadavku klienta.
  • Při provádění této služby preferujeme elektronický styk s klientem. Samozřejmě se nebráníme osobním konzultacím v naší provozovně či provozovně klienta.
  • V případě zjištění závažných nedostatků můžeme po dohodě s klientem provést rekonstrukci účetnictví.

Tato služba probíhá v několika stupních, podle nálezů či požadavku klienta:

  1. V první fázi prozkoumáme elektronickou podobu Vašeho účetnictví. Pro tuto fázi je podstatné, aby bylo možné pracovat s Vaším účetním deníkem ve formátu xls. Pokud tuto možnost Váš SW neumožňuje, kontrolujeme Vaše účetnictví podle tiskových sestav, které nám na základě našeho požadavku předáte či zašlete. V případě kontroly mzdové a personální agendy nám jako vstupní podklady stačí mzdové listy a karty zaměstnanců. Podle této fáze kontroly jsme schopni určit případná slabá či riziková místa.
  2. Na základě určení slabých a rizikových míst si vyžádáme prvotní účetní doklady, další analytickou účetní evidenci, smlouvy apod., na základě kterých daný účetní případ vznikl.
  3. Po prozkoumání zpracujeme klientovi zprávu a doporučení pro další postup.
  4. Za námi kontrolované doklady přebíráme na základě uzavřené smlouvy o dílo odpovědnost a akceptujeme náhradu škody, která by případně vznikla jako následek námi chybně vydaného doporučení.
  5. Cena se odvíjí od velikosti kontrolované agendy. Klient si rovněž může stanovit pouze vybrané okruhy, které chce zkontrolovat (např. odpisy, rezervy, opravné položky, účtování a zachycení leasingu v účetnictví či daňové evidenci, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, technické zhodnocení vers. opravy apod.)